La Junta

La Junta Directiva de l’AMPA s’encarrega de la representació, organització i gestió diària de l’entitat. Les funcions principals són:

1. Vetllar pel compliment de la missió de l’associació.
2. Vetllar pel compliment definits als estatuts.
3. Realitzar una memòria d’activitats.
4. Iniciar, coordinar i donar suport a les activitats que es proposin.
5. Promou la participació de les famílies a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre
6. Crear un espai que permeti a le smares, pares i famílies reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
7. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
8. Participa en la presa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar del centre.
9. Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.
10. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.
11. Representa l’associació davant l’opinió pública.

La Junta està formada per:

  • Presidència
  • Vicepresidència
  • Secretaria
  • Tresoreria
  • Vocals